Integritetspolicy

Integritetspolicy Tukan förlag

 

 

1.  Inledning

På Tukan förlag värnar vi om din personliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft vilket innebär att dina rättigheter som registrerad förstärks precis som våra skyldigheter i rollen som personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter är de uppgifter som kan leda till dig direkt eller indirekt som person så som till exempel namn, adress, telefonnummer och så vidare. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, så som att till exempel samla in personuppgifter, lagra, bearbeta, radera eller sprida dem.

Alla personuppgifter under behandling hos Tukan förlag behandlas konfidentiellt. Tukan förlag garanterar att alla medarbetare är införstådda med att personuppgifter är sekretessbelagda samt att alla berörda medarbetare och personuppgiftsbiträden har tystnadsplikt.

Denna policy kan komma att ändras med tiden.

2.  Personuppgiftsansvarig

Tukanen AB (Tukan förlag), org.nr. 556752-8889, Örlogsvägen 15, 426 71 Västra Frölunda är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig över den behandling som genomförs av de personuppgifter som anges i denna integritetspolicy.

Kontakta oss med dina integritetsfrågor på

  • info@tukanforlag.se

 

3.  Rättigheter & Skyldigheter

Som registrerad har du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter som finns för behandling hos oss och du har även rätt att invända mot hur uppgifterna används. Vidare ska personuppgifterna vara korrekta vilket innebär att i fall då du önskar att vi rättar personuppgifter så är vi skyldiga att göra det.

I händelse av personuppgiftsincident, vilket innebär att personuppgifter sprids, kommer vi att informera dig som registrerad om detta och även rapportera om incidenten till Integritetsmyndigheten, tidigare datainspektionen. Detta enligt dataskyddsförordningens Artikel 33 men självklart även för att vi är måna om att varje registrerad ska känna sig trygg med sin behandling hos oss.

Som registrerad har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen som vi genomför strider mot dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsmyndigheten (tidigare datainspektionen) som du hittar på www.datainspektionen.se.

 

4.  Ändamål och laglig grund

Hos Tukan förlag behandlas dina personuppgifter rättvist och lagligt enligt dataskyddsförordningens och andra tillämpliga regler. Alla personuppgifter som behandlas ska vara relevanta och begränsade till de ändamål vilka de samlats in för.

Vi samlar in personuppgifter för specifika och lagliga ändamål. Personuppgifterna kommer sedan att användas endast för dessa berättigade ändamål.

4.1.Köp

När du genomför ditt köp hos oss registrerar du ditt för- och efternamn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress. Det gemensamma ändamålet för behandlingen av de uppgifterna är

  • för att kunna genomföra köpet,
  • reklamationer och garantiärenden samt
  • leverera varorna vilka du som registrerad köpt i vår webbshop.

De separata ändamålen är enligt följande;

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
o   För- och efternamn

o   Adress

Att kunna hantera ditt köp med leverans från vår webbshop. Fullgörande av avtal, köpeavtalet, vilket ingås mellan registrerad och personuppgiftsansvarig.

 

Rättslig förpliktelse bland annat för de regler om reklamationer vilka framgår i konsumentköplagen och som är att tillämpa vid köp.

Mobiltelefonnummer Att kunna skicka en avisering till dig när varorna skickas till dig.
E-postadress Att kunna skicka en orderbekräftelse till dig efter din beställning.
Lagringstiden är 36 månader vilket grundas på reklamationsfristen i konsumentköplagen.

4.1.1. Betaltjänsten Klarna

Tukan förlag använder Klarna Checkout vid betalning av din order på vår webbplats. Det innebär att även Klarna samlar in personuppgifter som anses nödvändiga för att kunna genomföra ditt köp. För att få veta mer om vilken information Klarna behandlar om dig, besök deras webbplats för att läsa om deras dataskydd www.klarna.se. Här kan du även finna information om betalsätt samt kontaktinformation till Klarna.

4.2.Inhämtande av manus

På vår hemsida kan du skicka in ditt manus till oss. I samband med detta påbörjas behandling av dina personuppgifter hos oss. Utöver de uppgifter som anges specificerade nedan kommer även de personuppgifter som finns i ditt manus att hamna för behandling hos oss. Genom att du klickar i kryssrutan i samband med inlämning av manuset godkänner du att dessa personuppgifter behandlas av oss.

 

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandling
o   För- och efternamn

o   E-postadress

o   Ditt meddelande, därmed inbegripet dess innehåll

o   Manuskript

Att ta emot manus för att hitta nya potentiella böcker att ge ut på marknaden samt att kommunicera med upphovsmannen. Samtycke
Tukan förlag lagrar ditt manus i 12 månader och därefter raderas det såvida vi inte väljer att arbeta vidare med dig och ditt manus.

 

4.3.Nyhetsbrev

På vår hemsida kan du själv välja att registrera dig för att få vårt nyhetsbrev. När du gör detta påbörjas behandling av dina personuppgifter enligt;

 

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandling
E-postadress Att kunna rikta erbjudanden samt marknadsföra Tukan förlag och våra nyheter. Samtycke
Lagringstiden gäller till dess att du återkallar ditt samtycke och därmed säger upp nyhetsbrevet.

 

4.4.Cookies

Läs mer om cookies under punkt 6 i denna Integritetspolicy.

 

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
o   IP-adress

o   Vilken typ av webbläsare

o    Opersonlig data

Framgår i informationen under punkt 6 Cookies. Samtycke

 

Lagringstiden är upp till ett år beroende på typen av cookie.

 

4.4.1. Villkor för samtycke

Som registrerad har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta info@tukanforlag.se. Observera dock att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas.

Du har som registrerad även rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

4.5.Kundtjänst

När du kontaktar oss med frågor som rör vår kundtjänst sker följande behandling;

 

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandling
o   För- och efternamn

o   Adress

o   E-postadress

o   Telefonnummer

o   Kommunikation gällande ditt ärende till vår kundtjänst

o   Identifiering av dig som kund

o   Support och hantering av eventuellt klagomål eller förfrågan

o   Intresseavvägning då det är både ditt och vårt be-rättigade intresse att till-godose att bägge parter är nöjda med de tjänster och produkter vi erbjuder samt att kunna bistå med den hjälp du efterfrågar.

o   Rättslig förpliktelse för det fall det skulle vara fråga om produkt-säkerhet eller liknande.

Tukan förlag lagrar ditt kundtjänsteärende till dess att ärendet anses avslutat.

4.6.Inbjudningsprocess för våra interna event

 

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
o   För- och efternamn

o   Adress

o   E-postadress

o   Företagsnamn

o   Att hantera inbjudningslistor samt att kommunicera, följa upp och hantera inbjudan.

o   Att genomföra och följa upp evenemang.

Intresseavvägning. Det är vårt berättigade intresse att få bjuda in samarbetsparters, författare och andra verksamma till våra event.
Lagringsperioden för behandlingen är tills eventet är avslutat.

 

4.7.Affärskontakter

Tukan förlag har precis som de flesta personuppgiftsansvariga ett kontaktregister där personuppgifter behandlas enligt följande;

 

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
o   För- och efternamn

o   E-postadress

o   Telefonnummer (i vissa fall)

o   Bolagsnamn

o   Bolagsadress (i vissa fall)

Att kunna ta kontakt med samarbetspartners och personer anställda hos de olika företagen.

 

Även för att kunna koppla ihop de olika projekten med personer som är eller varit inblandade i projekten.

För att kunna fullgöra ett avtal i vissa fall då många kontakter registreras efter ingående av avtalet.

 

För vårt berättigade intresse i andra fall och då ur affärsmässig synpunkt för att kunna kontakta de registrerade i rent affärsmässigt intresse.

Inom 12 månader ses kontakten över och därefter görs en bedömning om huruvida den registrerade är att anses aktiv eller inte. Därefter påbörjas en ny behandling om kontakten fortfarande är aktiv.

 

4.8.Avtal

Tukan förlag ingår avtal med både författare och förlag. Avtalen, vilka innehåller personuppgifter, behandlas enligt följande;

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
o   För- och efternamn

o   Adress

o   Personnummer

o   E-postadress

o   Telefonnummer

o   Bolagsnamn

o   Bolagsadress

o   Övrigt avtalsinnehåll

Att ta fram, mottaga, granska, spara, följa upp och/eller arkivera fysiska och digitala avtal För att fullgöra ett avtal

 

Lagringstid för avtal är på obestämd tid.

 

4.9.Beställning av utvärderingsexemplar,
Tukan förlag läromedel

Via https://tukanlaromedel.se/utvarderingsexemplar/kan lärare beställa utvärderingsexemplar av Tukan förlags läromedelssatsning.

Kategorier av uppgifter Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
o   För- och efternamn på beställaren

o   Skolans namn och adressuppgifter

 

För att kunna skicka utvärderingsexemplaren. Fullgörande av avtal, beställningen, vilket ingås mellan registrerad och personuppgiftsansvarig då den registrerade genomför sin beställning.

 

 

E-postadress o   Att kunna skicka en orderbekräftelse till dig efter din beställning.

o   Att kunna skicka erbjudanden, nyhetsbrev och övrig kommunikation till beställaren.

 

o   Fullgörande av avtal, beställningen, vilket ingås mellan registrerad och personuppgiftsansvarig då den registrerade genomför sin beställning.

 

o   Samtycke

Lagringstiden är 36 månader vilket grundas på samtycke.

 

5.  Spridning av personuppgifter

Vid köp på vår hemsida kommer dina personuppgifter att delas med de aktörer vilka Tukan förlag samarbetar med i syfte att i alla led kunna genomföra ditt köp hos oss och därmed fullgöra avtalet. Dessa aktörer är personuppgiftsbiträde åt oss och ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat oss emellan. De personuppgiftsbiträden som vi anlitar har givit oss tillräcklig säkerhetsgaranti för att kunna genomföra uppdraget. Ändamålen för behandlingen är förenad med de ändamål satta i denna integritetspolicy. Tukan förlag har anlitat personuppgiftsbiträden och samarbetspartners inom Distribution, IT, kommunikation och redovisning samt ekonomi.

Personuppgifter kan även komma lämnas ut till organisationer och myndigheter om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller förebygga och uppmärksamma bedrägerier.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

6.  Cookies

Cookies är en liten mängd data som skickas till din webbläsare och som sedan kommer ihåg delar av din användarhistorik hos oss, till exempel om du lagt varor i kundkorgen eller vilka sidor på vår webbplats du varit inne på. Datan är att jämföra med en textfil vilken innehåller siffror och bokstäver som lagras i din elektroniska enhet.

För att kunna göra detta samlar cookies information såsom din IP-adress, geografiska plats, sidvisningar, vilken typ av webbläsare och språk du använder samt olika tidpunkter.Informationen används gemensamt för att kunna förbättra din upplevelse hos oss genom att till exempel komma ihåg om du har varor sparade i kundkorgen sedan tidigare. Informationen används sedan också tillsammans med insamling från andra användare för att kunna analysera hur besökare navigerar på webbplatsen och för att därefter också kunna sammanställa statistiken inför utvärdering av besökarnas användningsmönster.

Det finns olika typer av cookies. Nödvändiga cookies aktiverar webbplatsens grundläggande funktioner, till exempel sidnavigering.

Tukan förlag använder tjänsten Google Analytics. Google Analytics skapar en egen cookie vilken känner av om du som besökare tidigare varit inne på vår webbplats.

Du kan alltid välja att inte acceptera cookies.Gå in i inställningarna för din webbläsare och läs mer om hur du kan justera dina cookies. Här kan du också välja att endast acceptera vissa typer av cookies. Det är dock viktigt att känna till att om du väljer att inte acceptera cookies finns det risk att sajten inte fungerar som tänkt.

Vi sparar cookies i upp till ett år beroende på vilken typ av cookie som sparas.

För mer information om cookies generellt, besök www.pts.se.